اولویت شما نسبت به دیگر مراجعین

پزشکان، تیم زیباکس را مرجع مناسبی برای عمل بینی در شیراز می‌دانند. به همین دلیل افرادی که از طرف ما به آن‌ها معرفی می‌شوند را با دقت و ظرافت بیشتری عمل می‌کنند. ما هم درنتیجه افراد بیشتری به آن‌ها معرفی خواهیم کرد.