نوبت عمل سریع

در صحبت‌های انجام شده با پزشکان، افرادی که از طرف ما معرفی می‌شوند، در الویت قرار دارند. همچنین زودتر از مراجعین معمولی نوبت عمل می‌گیرند.
این موضوع برای افرادی که ساکن شیراز نیستند نیز بسیار خوشحال کننده است. حتی می‌توانیم برای مسافران، فاصله‌ی بین ویزیت تا عمل را به کمتر از سه روز برسانیم.