nose surgery

عمل بینی استخوانی

عمل بینی استخوانی با نتیجه نیمه فانتزی

ایشون یکی از مشتریان عزیز زیباکس هستند. تصویری که مشاهده می‌کنید، برای ۲ ماه پس از جراحی بینی است. بینی ایشون استخوانی بود و عمل بینی را به سبک نیمه فانتزی انجام دادند.

نوع بینی استخوانی
سبک عمل نیمه فانتزی
nose surgery

عمل بینی استخوانی

ایشون یکی از مشتریان عزیز زیباکس هستند. تصویری که مشاهده می‌کنید، برای ۲ ماه پس از جراحی بینی است. بینی ایشون استخوانی بود و عمل بینی را به سبک نیمه فانتزی انجام دادند.

نوع بینی استخوانی
سبک عمل نیمه فانتزی